สรุปจำนวน นศ.กำลังศึกษาอยู่ สรุปข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา ค่า FTES สถิตินศ.ราชมงคลศรีวิชัย  

ข้อมูลสถิตินักศึกษาสำหรับการจัดทำรายงานประเมินคุณภาพหลักสูตร (SAR)

  ข้อมูลนักศึกษา ดาวน์โหลด Excel
  ข้อมูลการรับนักศึกษาใหม่ ดาวน์โหลด Excel
***********************************************************************************************************

สรุปจำนวน นศ.กำลังศึกษาอยู่

พื้นที่/ระดับ