สรุปจำนวน นศ.กำลังศึกษาอยู่ สรุปข้อมูลผลการเรียนนักศึกษา ค่า FTES สถิตินศ.ราชมงคลศรีวิชัย  
สถิตินักศึกษากำลังศึกษาอยู่
- ภาพรวมทั้งหมด
- ปวส.
- ปริญญาตรี แยกตามชั้นปี
- ปริญญาตรี แยกตามหลักสูตร
- ปริญญาตรี ภาคปกติ 4 ปี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ 5 ปี
- ปริญญาตรี ภาคปกติ ต่อเนื่อง
- ปริญญาตรี ภาคปกติ เทียบโอน
- ปริญญาตรี ภาคสมทบ 4 ปี
- ปริญญาตรี ภาคสมทบ 5 ปี
- ปริญญาตรี ภาคสมทบ ต่อเนื่อง
- ปริญญาตรี ภาคสมทบ เทียบโอน
- ปริญญาโท
สถิตินักศึกษากำลังศึกษาอยู่
- ภาพรวมแยกสายวิทย์-สายสังคม
สถิตินักศึกษาสำเร็จการศึกษา
- ภาพรวมระดับปวส.
- ภาพรวมระดับปริญญาตรี
- ภาพรวมระดับปริญญาโท