ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

    1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
    2. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 1 วันที่ 13 - 29 มีนาคม 2561  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม - 15 เมษายน 2561  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 3 วันที่ 16 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2561  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 4 วันที่ 3 - 19 พฤษภาคม 2561  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 5 วันที่ 20 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2561  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 5 สำหรับพื้นที่สงขลา 20 พฤษภาคม - 14 มิถุนายน 2561  
 
    ผู้สมัครยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ