ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ Walk-In

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2560
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

    1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
    2. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ Walk-In ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 เป็นต้นไป  
 
    ผู้สมัครยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ