ระบบรับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2562
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

    1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
    2. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัคร จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 1 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ - 10 มีนาคม 2562  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 2 วันที่ 19 มีนาคม - 3 เมษายน 2562  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 3 วันที่ 18 เมษายน - 5 พฤษภาคม 2562  
      รับสมัครนักศึกษาใหม่ รับตรงอิสระ รอบที่ 4 วันที่ 17 พฤษภาคม - 10 มิถุนายน 2562  
 
    ผู้สมัครยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ