ระบบรับสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ โควตา

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับ ปวส-ปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 

ข้อปฏิบัติสำหรับผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือก

    1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
    2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง และดำเนินการตามแนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เรื่อง การสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี (โควตา) ประจำปีการศึกษา 2561  
    3. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
      รับสมัครโควตาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 15 พฤศจิกายน 2560  
 
 

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 เท่านั้น

    ผู้สมัครสอบยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ