ระบบรับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา โดยวิธีรับตรง

  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ระดับ ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท ปีการศึกษา 2562
  ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบ
 

เงื่อนไขและข้อกำหนด ผู้สมัครสอบตกลงยินยอมผูกพันตามเงื่อนไขและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

    1. ผู้สมัครสอบต้องมีคุณวุฒิและคุณสมบัติตรงตามสาขาวิชาที่สมัครเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ  
    2. ผู้สมัครต้องกรอกใบสมัครผ่านเว็บไซต์ http://admission.rmutsv.ac.th โดยผู้สมัครต้องกรอกรายละเอียดต่าง ๆ ในใบสมัครให้ถูกต้องและครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง  
    3. กรณีที่มีความผิดพลาดอันเนื่องมาจากผู้สมัครสอบ จะถือว่าผู้สมัครสอบรายนั้นเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครสอบฯครั้งนี้มาตั้งแต่เริ่มต้นและผู้สมัครจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น  
 
      รับสมัคร โดยวิธีรับตรง ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 – 31 มกราคม 2562  
 
 

การสมัครจะสมบูรณ์ เมื่อผู้สมัครได้ชำระเงินค่าสมัครสอบเข้าศึกษาต่อ ภายในวันที่ 31 มกราคม 2562 เท่านั้น

    ผู้สมัครสอบยินดีที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของมหาวิทยาลัยทุกประการ